0-2370-0316-7 LINE: @RAIS
Select Page

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เปิดเรียนในเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม เปิดเรียนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

เวลาเข้าเรียน: จันทร์ – ศุกร์

ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 ระดับชั้นปีที่ 1-12 (เกรด 1-12)

: เวลา 8.00-14.40 น. (วันจันทร์ – วันพุธ )
: เวลา 8.00-14.05 น. (วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ )

: เวลา 7.20-14.40 น. (วันจันทร์ – วันพุธ )
: เวลา 7.20-14.05 น. (วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ )

* วัน/เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เวลาเปิดทำการออฟฟิศ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี:
เวลา 7.00-17.00 น.

วันศุกร์:
เวลา 7.00-16.00 น.

วันอาทิตย์:
เวลา 8.00-12.00 น.

ค่าใบสมัคร

นักเรียนใหม่ที่ประสงค์จะเข้าเรียนทุกคน ต้องซื้อใบสมัครก่อนทำการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

กรุณายื่นเอกสารต่างๆ ที่ฝ่ายทะเบียนก่อนวันสอบข้อเขียน โดยมีดังต่อไปนี้

  1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ) หรือ ใบสูติบัตร-ใบเกิด (สำหรับนักเรียนไทย)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับนักเรียนไทย)
  4. รูปถ่ายนักเรียน 3 ใบ ( ขนาด 1 นิ้ว )
  5. รูปถ่ายผู้ปกครองคนละ 2 ใบ ( ขนาด 1 นิ้ว )
  6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
  7. ใบรายงานผลการเรียน และ/หรือ จดหมายรับรองจากโรงเรียนเดิม
  8. ใบบันทึกประวัติสุขภาพ ( ใบรับรองแพทย์ )

การลงทะเบียนล่าช้า

ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะไม่ถูกยกเว้นในกรณีที่มาลงทะเบียนล่าช้า

What can we help you find?

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!

Shares