เลือกหน้า

การรับรองและการเป็นสมาชิก

WASC

Western Association of Schools and Colleges (WASC)

RAIS ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) จากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2004  โดยทางสถาบัน WASC ได้จัดส่งตัวแทนตรวจสอบทุก ๆ 3 หรือ 5 ปี ซึ่งทางโรงเรียนได้คงไว้ซึ่งมาตรฐานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ RAIS ได้รับการรับรองมาตรฐานจวบจนถึงปี 2022
Ministry of Education (MoE)

กระทรวงศึกษาธิการ (MoE)

RAIS อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
The Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

RAIS ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005
The Office of Private Education Commission (OPEC)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (OPEC)

RAIS อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตั้งแต่ปี ค.ศ.2012
International Schools Association of Thailand (ISAT)

สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT)

RAIS เป็นหนึ่งในสมาชิกของ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย(ISAT)
Recognized by the College Board, AP

College Board, AP

The College Board ได้อนุญาตให้ RAISเปิดการสอนหลักสูตร AP ในโรงเรียน และให้RAIS เป็นศูนย์การสอบ AP ในกรุงเทพมหานคร
Recognized by the College Board, AP

RAIS ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมาตรฐานนี้ได้กำหนดข้อบังคับสำหรับระบบการจัดการคุณภาพการบริการที่ดีสำหรับองค์กรเพื่อการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งจากผลการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพดังกล่าว RAIS ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูง โดยไม่มีรายงานมาตรการแก้ไข(CARs) ผลการรับรองบังคับใช้ตั้งแต่ 26/1/2560 ถึง 25/1/2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี

ค้นหาข้อมูลทุกอย่างใน RAIS

Pin It on Pinterest

Shares
Share This