Select Page

" Happy is he who gives than receives."

- Acts 20:35 -

โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง

RAIS เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงเกรด 12 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง หรือ RAIS เป็นโรงเรียนคริสเตียน เอกชน โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง เกรด 12
ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้ บริษัท จี.เจ การศึกษา จำกัด

คุณอุดม ศรีกุเรชา ประธานโรงเรียน เป็นผู้ที่เคร่งครัดใน ศาสนา เซเว่นเดย์ แอ๊ดเวนต์ตีส โดย ในเช้า ปี 1998 ท่านได้สวดมนต์ภาวนาเสร็จ ก็ได้ยินเสียงจากภายในว่าให้ตั้งโรงเรียน ที่ช่วยเสริมสร้างเด็กให้มีคุณภาพ โดยปลูกบนความรักของพระเจ้าให้กับเด็กนักเรียน แต่ครั้งแรกนั้นคุณอุดมไม่ได้รู้สึกต่อเสียงของพระเจ้า ซึ่งด้านการศึกษานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนื่องจากในขณะนั้นเป็นโรงงานทำลำโพง อย่างไรก็ตามเสียงแห่งพระเจ้าก็ทำให้คุณอุดมเปลี่ยนโรงงานมาเป็นโรงเรียนนานาชาติแทน ปัจจุบันนี้ ครอบครัวของคุณอุดมได้ร่วมกันเป็นเจ้าของโรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพระเจ้าว่าท่านยังอยู่ในชีวิตของเรา เพื่อการเป็นคริสเตียนที่ดี

เดือนสิงหาคม ปี 1999 RAIS ได้ใช้ชื่อภายใต้ โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง โดยปีการศึกษาแรกนั้น มีนักเรียนเข้ามาสมัครเพียง 69 คน และเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยจำนวนนักเรียนล่าสุดนั้นเป็นจำนวนเกือบ 700 คน จากนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง เกรด 12 และห้องเรียนชั้น EFL (English as a Foreign Language)

คุณอุดม ศรีกุเรชา ได้ใช้หลักการศึกษาตามระบบ เซเว่นเดย์ แอ็ดเวนต์ติส โดยเน้น ด้านอารมณ์ ร่างกาย สังคม จิตวิญญาณ และ การพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่ง นักเรียน RAIS นั้นพระเจ้าได้สร้างเด็กโดยมีความแตกต่างกัน และมีเอกลักษณ์ตามแต่ละคน ครู พนักงานได้ช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายได้ โดยพระเจ้าได้ประทานความสามารถพิเศษ ให้แก่ชีวิต

RAIS ทราบดีว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตให้แก่ทุกอย่าง และความรู้ เหตุผลคือ RAIS ได้เป็นศูนย์กลางในการของคริสเตียน ซึ่ง คำขวัญของโรงเรียนคือ
“They shall all be taught of God”

หลักสูตรของโรงเรียนนั้น สอนเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรม ด้วย โดยรอบรู้ด้านการศึกษาและจิตสำนึก

พันธกิจ

โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง มอบการเรียนที่มีคุณภาพแก่นักเรียนภายในสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบคริสเตียน โดยเน้นความเป็นเลิศทั้งทางการเรียนและ การพัฒนาบุคลิกภาพ

They shall be all taught of God.

หลักปรัชญา

โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง ได้จัดการเรียนที่รอบด้านตามหลักคริสเตียนอย่างดี โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาความเป็นเลิศด้านทักษะ โดยหลักปรัชญาของเราได้พื้นฐานมาจาก ระบบการศึกษาของ Seventh-day Adventists ซึ่งเป็นระบบโปรแตสแตนท์ที่ใหญ่และกว้างขวางที่สุดในโลก โดยหลักการมีดังนี้
“การศึกษามีความหมายมากกว่าการเรียนในชั้นเรียน การศึกษาไม่ได้หมายถึงแค่การเตรียมชีวิตในขณะนั้น แต่มันเป็นการเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง” E.G. Whiteผู้กล่าว

หนังสือการเรียนพระคัมภีร์ถูกนำมาใช้สอนในห้องเรียน โดยนักเรียนได้รู้ซึ้งว่าพระเจ้ารักทุกคน และเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่พวกเขา เพราะเด็กแต่ละคนนั้นถูกสร้างมาไม่เหมือนกัน ครูจึงต้องเตรียมการสอนที่ให้เหมาะสมในแต่ละระดับ และพัฒนาส่งเสริมความสามารถของเด็กแต่ละคน ให้กลายเป็นจุดเด่น โดยการส่งเสริมความคิดในแง่บวก และทุกคนก็พยายามที่จะสนับสนุนผลักดันให้นักเรียนได้รับสิ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด

การสมัครเข้าศึกษา

เรามีความยินดีที่ท่านสนใจสมัครเข้าศึกษาที่ โรงเรียนนานาชาติ
แอ๊ดเวนต์รามคำแหง กรุณาคลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านข้อกำหนดและวิธีการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับนักเรียนที่ต้องการการเรียนภาษาอังกฤษ และต้องการสนับสนุนมาตรฐานของคริสเตียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการสมัครเข้าเรียน นักเรียนทุกคนที่ต้องการเข้าเรียนจึงต้องทำการสอบวัดผลเข้า นักเรียนที่ทำข้อสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่คอร์ส EFL (English as a Foreign Language) นอกจากการสอบนั้น ผู้สมัครต้องสอบสัมภาษณ์หลังจากการสอบข้อเขียนด้วย
นักเรียนต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ การเข้าร่วมสังคม เกณฑ์อายุก็เป็นสิ่งที่ต้องปฎิบัติตามอายุของนักเรียนที่ต้องการสมัคร

ข้อจำกัดด้านอายุของผู้สมัคร

รายละเอียดต่อไปนี้ จะเป็นเกณฑ์การตัดสินก่อนที่จะเข้าสมัครเรียน

 • เนอสเซอรี่ นักเรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • อนุบาล 1 นักเรียนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • อนุบาล 2 นักเรียนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 4 ปี
 • อนุบาล 3 นักเรียนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • นักเรียน เกรด 1 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 ปี

หากต้องการเสนอหรือชี้แจงเหตุผลต่างๆ สามารถเขียนคำร้องและจัดส่งผู้บริหาร เพื่อพิจารณาต่อไป

ขั้นตอนการสมัคร

1. เยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสิ่งต่างๆ
2. ซื้อใบสมัคร ( ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะคืนได้ )
3. ส่งใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ส่งฝ่ายทะเบียน:

3.1 ใบสมัครที่กรอกแบบสมบูรณ์
3.2 สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสูติบัตร
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.4 รูปถ่ายนักเรียน 3 ใบ ( ขนาด 1 นิ้ว )
3.5 รูปถ่ายผู้ปกครองคนละ 2 ใบ ( ขนาด 1 นิ้ว )
3.6 ใบรายงานผลการเรียน หรือ จดหมายรับรองจากโรงเรียนเดิม
3.7 ใบบันทึกประวัติสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์)

4. ทำการนัดหมายเพื่อที่จะเข้ามาสอบวัดผล
5. ดำเนินการสอบ หากนักเรียนยังต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ก็สามารถเลือกเรียนคอร์ส EFL

ขั้นตอนการลงทะเบียน

นักเรียนที่สอบผ่านเพื่อเข้าเรียน ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน ดังต่อไปนี้:
STEP 1: นักเรียนต้องมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่ทางฝ่ายทะเบียนกำหนด
STEP 2: นำจดหมายนัดจากฝ่ายทะเบียน แสดงแก่โต๊ะประชาสัมพันธ์
STEP 3: รอรับหมายเลขนักเรียนจากทางฝ่ายทะเบียน
STEP 4: ชำระค่าเล่าเรียนที่ฝ่ายการเงิน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการชำระเงินสามารถดูได้เพิ่มเติมจากหัวข้อ “ค่าเล่าเรียน”)
STEP 5: ชำระค่าเครื่องแบบนักเรียนได้ที่ ร้านค้าในโรงเรียน
STEP 6: รับหนังสือที่เกี่ยวข้องได้ที่ห้อง bookroom

ข้อสอบ

การเข้าเรียนตามเกรดต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับการประเมินผลของทางโรงเรียนและพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนเอง ข้อสอบนั้นเป็นการเขียนและพูดเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครเข้าเรียนต้องมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ :

ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ

 • การใช้ภาษาอังกฤษ / การพูด
 • การอ่านภาษาอังกฤษ
 • การเขียนภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษ

ความถนัดด้านวิชาคณิตศาสตร์

 • การคำนวนตัวเลข
 • การแก้โจทย์ปัญหาตัวเลข
 • ปัญหาตัวเลขต่างๆ

คำแนะนำ

ใบรับรองผลการเรียน และการขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน นักเรียนที่ต้องการขอเอกสารดังกล่าว มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้:

 • ให้ขอแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและชำระค่าเอกสารได้ที่ฝ่ายการเงิน
 • ส่งแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • หลังจากส่งแบบฟอร์มให้กลับมารับเอกสารได้อีก 3 วันทำการ

( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรสอบถามได้ที่ฝ่ายทะเบียน 02-3700316-7 ต่อหมายเลขภายใน 0 , 107 )

เตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน

เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านการเล่นแบบรายชั่วโมงสำหรับเด็กอายุ 1.6-3 ปี

สมัครวันนี้

ซัมเมอร์คอร์ส

ภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม

เรียน 1 – 26 ตุลาคม 2561

ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน

Materials for School School Year 2018-2019

Materials for School School Year 2018-2019

Summer Schedules 2018 : EFL, PS, ES

Summer Schedules 2018 : EFL, PS, ES

Classroom for Summer 2017-2018

Classroom for Summer 2017-2018

Students name summer school 2017-2018

Students name summer school 2017-2018

Operation Blessing Foundation (Thailand) Visits RAIS

Operation Blessing Foundation (Thailand) Visits RAIS

เริ่มโปรแกรมเรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 11 มิถุนายน 2561

เริ่มโปรแกรมเรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 11 มิถุนายน 2561

RAIS Scores a Grand Slam in International Schools Athletic Association

RAIS Scores a Grand Slam in International Schools Athletic Association

พิธีจบการศึกษาสำหรับนักเรียนอนุบาล 3 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

พิธีจบการศึกษาสำหรับนักเรียนอนุบาล 3 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Principal’s Year end Letter

Principal’s Year end Letter

Summer School June 11 – July 20, 2018

Summer School June 11 – July 20, 2018

คุณปรมิตร ศรีกุเรชา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง ประชุมร่วมกับ พ.ต.ท.ยิ่งยศ ฉลาดปรุ รอง ผกก.จราจร สน.หัวหมาก คุณสุพรทิพย์ สมใจ ผู้จัดการสาขา ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาสุขาภิบาล3 และคุณกมล มหาผล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน

คุณปรมิตร ศรีกุเรชา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง ประชุมร่วมกับ พ.ต.ท.ยิ่งยศ ฉลาดปรุ รอง ผกก.จราจร สน.หัวหมาก คุณสุพรทิพย์ สมใจ ผู้จัดการสาขา ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาสุขาภิบาล3 และคุณกมล มหาผล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน

พิธีรับใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา (รุ่นที่ 13) วันที่ 13 พฤษภาคม 2561

พิธีรับใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา (รุ่นที่ 13) วันที่ 13 พฤษภาคม 2561

พิธีทางศาสนาของผู้สำเร็จการศึกษา เกรด 12 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

พิธีทางศาสนาของผู้สำเร็จการศึกษา เกรด 12 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมเพื่อการทดสอบทักษะสำหรับนักเรียน Pathfinder G.7 วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมเพื่อการทดสอบทักษะสำหรับนักเรียน Pathfinder G.7 วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

สิ้นสุดโปรแกรมเรียนพิเศษภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

สิ้นสุดโปรแกรมเรียนพิเศษภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

งานเลี้ยงนักเรียน เกรด 11-12 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

งานเลี้ยงนักเรียน เกรด 11-12 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

พิธีมอบตำแหน่งแก่นักเรียน Adventurer / Pathfinder วันที่ 25 เมษายน 2561

พิธีมอบตำแหน่งแก่นักเรียน Adventurer / Pathfinder วันที่ 25 เมษายน 2561

วันคุ้มครองโลก วันที่ 20 เมษายน 2561

วันคุ้มครองโลก วันที่ 20 เมษายน 2561

Religious Musical Concert on April 28, 2018

Religious Musical Concert on April 28, 2018

เกรด 11 เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 เมษายน 2561

เกรด 11 เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 เมษายน 2561

Newsletter April 18-20, 2018

Newsletter April 18-20, 2018

Math and Science Week April 30 – May 4, 2018

Math and Science Week April 30 – May 4, 2018

RAIS will celebrate Earth Day 2018 on April 20

RAIS will celebrate Earth Day 2018 on April 20

กิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2561

กิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2561

กิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2561

กิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2561

วัน ICT DAY

วัน ICT DAY

Information about Songkran Program on April 11, 2018

Information about Songkran Program on April 11, 2018

Mr. James Fontana and Dr. Dale Mitchell of WASC Accrediting Commission Visit RAIS (March 22-23, 2018)

Mr. James Fontana and Dr. Dale Mitchell of WASC Accrediting Commission Visit RAIS (March 22-23, 2018)

Songkran Festival 2018

Songkran Festival 2018

Chonburi Women’s Prison Outreach Activity April 3, 2018

Chonburi Women’s Prison Outreach Activity April 3, 2018

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียนเกรด 5-6 @ ชุมชนบ้านปูน สะพานพระราม 8

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียนเกรด 5-6 @ ชุมชนบ้านปูน สะพานพระราม 8

เทศกาลงานศิลปะ วันที่ 26-30 มีนาคม 2561

เทศกาลงานศิลปะ วันที่ 26-30 มีนาคม 2561

Middle School Achievement Awards for the Third Quarter

Middle School Achievement Awards for the Third Quarter

สัปดาห์ส่งเสริมภาษาอังกฤษ วันที่ 19-23 มีนาคม 2561

สัปดาห์ส่งเสริมภาษาอังกฤษ วันที่ 19-23 มีนาคม 2561

ICT Day 2018

ICT Day 2018

SPEECH & DRAMA CLASS 2018 ONSTAGE PRODUCTION

SPEECH & DRAMA CLASS 2018 ONSTAGE PRODUCTION

Seniors Qualify for World Scholar’s Cup Global Rounds

Seniors Qualify for World Scholar’s Cup Global Rounds

Music Recital on March 18, 2018

Music Recital on March 18, 2018

Newsletter March 5-9, 2018

Newsletter March 5-9, 2018

Adventurer and Pathfinder Day on March 14, 2018

Adventurer and Pathfinder Day on March 14, 2018

ปฐมนิเทศนักเรียนซัมเมอร์ วันที่ 12 มีนาคม 2561

ปฐมนิเทศนักเรียนซัมเมอร์ วันที่ 12 มีนาคม 2561

Art Exhibition 2018 REFLECTIONS 3 March 26-30, 2018

Art Exhibition 2018 REFLECTIONS 3 March 26-30, 2018

English Literacy Week 2018 Learn to LOVE English March 19-23, 2018

English Literacy Week 2018 Learn to LOVE English March 19-23, 2018

RECITAL VII March 18, 2018

RECITAL VII March 18, 2018

Achievement Certificates for Middle School

Achievement Certificates for Middle School

Cheerdance วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

Cheerdance วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนอนุบาล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนอนุบาล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมกีฬาสี วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมกีฬาสี วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561

Newsletter February 5-9, 2018

Newsletter February 5-9, 2018

DRAMA WORKSHOP on January 29, 2018

DRAMA WORKSHOP on January 29, 2018

RAIS Sports Days ASPIRE. BELIEVE. ACHIEVE.

RAIS Sports Days ASPIRE. BELIEVE. ACHIEVE.

กิจกรรมเข้าค่าย Pathfinder วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 @The Pine Resort

กิจกรรมเข้าค่าย Pathfinder วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 @The Pine Resort

กิจกรรมทัศนศึกษาของเกรด1-8 & EFL วันที่ 23 มกราคม 2561

กิจกรรมทัศนศึกษาของเกรด1-8 & EFL วันที่ 23 มกราคม 2561

อัพเดทความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก)

อัพเดทความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก)

เกรด 11 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย @ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มกราคม 2561

เกรด 11 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย @ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มกราคม 2561

Preschool , grade 7 and 8 joined Outreach Activity @ Bilay’s house Ratchaburi on January 20, 2018

Preschool , grade 7 and 8 joined Outreach Activity @ Bilay’s house Ratchaburi on January 20, 2018

เทศกาลวันนานาชาติ วันที่ 19 มกราคม 2561

เทศกาลวันนานาชาติ วันที่ 19 มกราคม 2561

กิจกรรมวันนานาชาติของนักเรียนอนุบาล วันที่ 18 มกราคม 2561

กิจกรรมวันนานาชาติของนักเรียนอนุบาล วันที่ 18 มกราคม 2561

กิจกรรมวันครู วันที่ 16-17 มกราคม 2561

กิจกรรมวันครู วันที่ 16-17 มกราคม 2561

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ วันที่ 16 มกราคม 2561

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ วันที่ 16 มกราคม 2561

SOUTHERN ASIA YOUTH CUP 2017

SOUTHERN ASIA YOUTH CUP 2017

EISMUN X Bi Annual Conference

EISMUN X Bi Annual Conference

Student Council Officers Will Host Teachers’ Day Programs on January 17, 2018

Student Council Officers Will Host Teachers’ Day Programs on January 17, 2018

The Chairman of RAIS Board, Mr. Udom Srikureja, Declared Open Building B2 On January 8, 2018

The Chairman of RAIS Board, Mr. Udom Srikureja, Declared Open Building B2 On January 8, 2018

RAIS 2nd Annual International Fair and Festival 19 January 2018

RAIS 2nd Annual International Fair and Festival 19 January 2018

งานคริสตมาสของนักเรียนอนุบาล วันที่ 15 ธันวาคม 2560

งานคริสตมาสของนักเรียนอนุบาล วันที่ 15 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของนักเรียนเนอสเซอรี่ – อนุบาล3 วันที่ 1 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของนักเรียนเนอสเซอรี่ – อนุบาล3 วันที่ 1 ธันวาคม 2560

Chonburi Women Prison Ministry With Student Council and Community Service Club On November 30, 2017

Chonburi Women Prison Ministry With Student Council and Community Service Club On November 30, 2017

กิจกรรมโดยแต่ละแผนกของนักเรียนเกรด 2, 7, 9 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมโดยแต่ละแผนกของนักเรียนเกรด 2, 7, 9 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

Invitation to Fathers

Invitation to Fathers

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียนเกรด9 และเกรด10 ณ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ จังหวัดลพบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียนเกรด9 และเกรด10 ณ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ จังหวัดลพบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

Community Service Club visited Reunkaew Nursing Home

Community Service Club visited Reunkaew Nursing Home

งานคริสตมาสประจำปี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

งานคริสตมาสประจำปี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

นักเรียนเกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

นักเรียนเกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนอนุบาล วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนอนุบาล วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมงานคริสต์มาส กลุ่มเครื่องดนตรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมงานคริสต์มาส กลุ่มเครื่องดนตรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

Annual Christmas Program

Annual Christmas Program

RAIS Christmas Spectacular 2017

RAIS Christmas Spectacular 2017

กิจกรรมวันลอยกระทงของนักเรียนเกรด 1-12 & EFL วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันลอยกระทงของนักเรียนเกรด 1-12 & EFL วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันลอยกระทงของนักเรียนอนุบาล วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันลอยกระทงของนักเรียนอนุบาล วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณแก่นักเรียนดีเด่น วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณแก่นักเรียนดีเด่น วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ทัศนศึกษาของนักเรียนเกรด9-12 วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ทัศนศึกษาของนักเรียนเกรด9-12 วันที่ 31 ตุลาคม 2560

Loy Krathong Festival at RAIS

Loy Krathong Festival at RAIS

Community Service Club went to Thai Red Cross Blood Center in Pathum Wan

Community Service Club went to Thai Red Cross Blood Center in Pathum Wan

เกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 ตุลาคม 2560

เกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 ตุลาคม 2560

Newsletter October 16-20, 2017

Newsletter October 16-20, 2017

HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE

HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE

ALL I NEED

ALL I NEED

High School Career University Fair On October 11, 2017

High School Career University Fair On October 11, 2017

ทัศนศึกษาของนักเรียนซัมเมอร์ วันที่ 12 ตุลาคม 2560

ทัศนศึกษาของนักเรียนซัมเมอร์ วันที่ 12 ตุลาคม 2560

ทัศนศึกษาของนักเรียนเกรด1-8 และ EFL วันที่ 11 ตุลาคม 2560

ทัศนศึกษาของนักเรียนเกรด1-8 และ EFL วันที่ 11 ตุลาคม 2560

Newsletter October 9-13, 2017

Newsletter October 9-13, 2017

งานแนะแนวอาชีพ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

งานแนะแนวอาชีพ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

เริ่มโปรแกรมเรียนพิเศษช่วงเดือนตุลาคม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เริ่มโปรแกรมเรียนพิเศษช่วงเดือนตุลาคม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียนเกรด 11 ณ บ้านบางแค วันที่ 23 กันยายน 2560

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียนเกรด 11 ณ บ้านบางแค วันที่ 23 กันยายน 2560

เกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 กันยายน 2560

เกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 กันยายน 2560

หัวข้อไม่สนับสนุนการกลั่นแกล้ง โดยแผนกแนะแนว วันที่ 20 กันยายน 2560

หัวข้อไม่สนับสนุนการกลั่นแกล้ง โดยแผนกแนะแนว วันที่ 20 กันยายน 2560

พิธีสถาปนาตน Adventurerและ Pathfinder วันที่ 13 กันยายน 2560

พิธีสถาปนาตน Adventurerและ Pathfinder วันที่ 13 กันยายน 2560

Newsletter September 11, 2017

Newsletter September 11, 2017

กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำ Pathfinder วันที่ 8-10 กันยายน 2560

กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำ Pathfinder วันที่ 8-10 กันยายน 2560

Health and Spiritual Emphasis Week On August 28 – September 1, 2017

Health and Spiritual Emphasis Week On August 28 – September 1, 2017

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียนเกรด12 ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี วันที่ 26 สิงหาคม 2560

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียนเกรด12 ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี วันที่ 26 สิงหาคม 2560

กิจกรรมนักเรียนเกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

กิจกรรมนักเรียนเกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

RAIS Breakfast Campaign

RAIS Breakfast Campaign

Anti – Smoking Awareness Campaign” by: Guidance Department On August 23, 2017

Anti – Smoking Awareness Campaign” by: Guidance Department On August 23, 2017

Study Habits By Guidance Department On August 23, 2017

Study Habits By Guidance Department On August 23, 2017

กิจกรรมเพื่อการทดสอบทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นสำหรับ นักเรียน Pathfinder เกรด 5 วันที่ 20 สิงหาคม 2560

กิจกรรมเพื่อการทดสอบทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นสำหรับ นักเรียน Pathfinder เกรด 5 วันที่ 20 สิงหาคม 2560

Importance of Breakfast

Importance of Breakfast

5 Easy Breakfast Ideas For Back-To-School

5 Easy Breakfast Ideas For Back-To-School

กิจกรรมประชุมสมาคมครู-ผู้ปกครอง วันที่ 18 สิงหาคม 2560

กิจกรรมประชุมสมาคมครู-ผู้ปกครอง วันที่ 18 สิงหาคม 2560

Health and Spiritual Emphasis Week August 28 – September 1, 2017

Health and Spiritual Emphasis Week August 28 – September 1, 2017

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันแม่ เกรด1-12 & EFL วันที่ 11 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันแม่ เกรด1-12 & EFL วันที่ 11 สิงหาคม 2560

Preschool Mother’s Day Program On August 10, 2017

Preschool Mother’s Day Program On August 10, 2017

Mother’s Day Special

Mother’s Day Special

Preschool Parents Orientation SY 2017-2018

Preschool Parents Orientation SY 2017-2018

เริ่มภาคเรียนปีการศึกษา 2560-2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2560

เริ่มภาคเรียนปีการศึกษา 2560-2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2560

School year 2017-2018 information

School year 2017-2018 information

Materials for School Year 2017-2018

Materials for School Year 2017-2018

หอแห่งเกียรติยศ

นักเรียนผู้มีความโดนเด่นทางวิชาการหรือกิจกรรมในขณะที่กำลังศึกษา
อยู่ที่โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหงเป็นผู้นำชื่อเสียงมาให้แก่โรงเรียน

Pin It on Pinterest

Shares
Share This