Select Page

" Happy are the single-hearted for they will see God. "

- Matthew 5:8 -

โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง

RAIS เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงเกรด 12 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง หรือ RAIS เป็นโรงเรียนคริสเตียน เอกชน โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง เกรด 12
ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้ บริษัท จี.เจ การศึกษา จำกัด

คุณอุดม ศรีกุเรชา ประธานโรงเรียน เป็นผู้ที่เคร่งครัดใน ศาสนา เซเว่นเดย์ แอ๊ดเวนต์ตีส โดย ในเช้า ปี 1998 ท่านได้สวดมนต์ภาวนาเสร็จ ก็ได้ยินเสียงจากภายในว่าให้ตั้งโรงเรียน ที่ช่วยเสริมสร้างเด็กให้มีคุณภาพ โดยปลูกบนความรักของพระเจ้าให้กับเด็กนักเรียน แต่ครั้งแรกนั้นคุณอุดมไม่ได้รู้สึกต่อเสียงของพระเจ้า ซึ่งด้านการศึกษานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนื่องจากในขณะนั้นเป็นโรงงานทำลำโพง อย่างไรก็ตามเสียงแห่งพระเจ้าก็ทำให้คุณอุดมเปลี่ยนโรงงานมาเป็นโรงเรียนนานาชาติแทน ปัจจุบันนี้ ครอบครัวของคุณอุดมได้ร่วมกันเป็นเจ้าของโรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพระเจ้าว่าท่านยังอยู่ในชีวิตของเรา เพื่อการเป็นคริสเตียนที่ดี

เดือนสิงหาคม ปี 1999 RAIS ได้ใช้ชื่อภายใต้ โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง โดยปีการศึกษาแรกนั้น มีนักเรียนเข้ามาสมัครเพียง 69 คน และเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยจำนวนนักเรียนล่าสุดนั้นเป็นจำนวนเกือบ 700 คน จากนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง เกรด 12 และห้องเรียนชั้น EFL (English as a Foreign Language)

คุณอุดม ศรีกุเรชา ได้ใช้หลักการศึกษาตามระบบ เซเว่นเดย์ แอ็ดเวนต์ติส โดยเน้น ด้านอารมณ์ ร่างกาย สังคม จิตวิญญาณ และ การพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่ง นักเรียน RAIS นั้นพระเจ้าได้สร้างเด็กโดยมีความแตกต่างกัน และมีเอกลักษณ์ตามแต่ละคน ครู พนักงานได้ช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายได้ โดยพระเจ้าได้ประทานความสามารถพิเศษ ให้แก่ชีวิต

RAIS ทราบดีว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตให้แก่ทุกอย่าง และความรู้ เหตุผลคือ RAIS ได้เป็นศูนย์กลางในการของคริสเตียน ซึ่ง คำขวัญของโรงเรียนคือ
“They shall all be taught of God”

หลักสูตรของโรงเรียนนั้น สอนเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรม ด้วย โดยรอบรู้ด้านการศึกษาและจิตสำนึก

พันธกิจ

โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง มอบการเรียนที่มีคุณภาพแก่นักเรียนภายในสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบคริสเตียน โดยเน้นความเป็นเลิศทั้งทางการเรียนและ การพัฒนาบุคลิกภาพ

They shall be all taught of God.

หลักปรัชญา

โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง ได้จัดการเรียนที่รอบด้านตามหลักคริสเตียนอย่างดี โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาความเป็นเลิศด้านทักษะ โดยหลักปรัชญาของเราได้พื้นฐานมาจาก ระบบการศึกษาของ Seventh-day Adventists ซึ่งเป็นระบบโปรแตสแตนท์ที่ใหญ่และกว้างขวางที่สุดในโลก โดยหลักการมีดังนี้
“การศึกษามีความหมายมากกว่าการเรียนในชั้นเรียน การศึกษาไม่ได้หมายถึงแค่การเตรียมชีวิตในขณะนั้น แต่มันเป็นการเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง” E.G. Whiteผู้กล่าว

หนังสือการเรียนพระคัมภีร์ถูกนำมาใช้สอนในห้องเรียน โดยนักเรียนได้รู้ซึ้งว่าพระเจ้ารักทุกคน และเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่พวกเขา เพราะเด็กแต่ละคนนั้นถูกสร้างมาไม่เหมือนกัน ครูจึงต้องเตรียมการสอนที่ให้เหมาะสมในแต่ละระดับ และพัฒนาส่งเสริมความสามารถของเด็กแต่ละคน ให้กลายเป็นจุดเด่น โดยการส่งเสริมความคิดในแง่บวก และทุกคนก็พยายามที่จะสนับสนุนผลักดันให้นักเรียนได้รับสิ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด

การสมัครเข้าศึกษา

เรามีความยินดีที่ท่านสนใจสมัครเข้าศึกษาที่ โรงเรียนนานาชาติ
แอ๊ดเวนต์รามคำแหง กรุณาคลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านข้อกำหนดและวิธีการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับนักเรียนที่ต้องการการเรียนภาษาอังกฤษ และต้องการสนับสนุนมาตรฐานของคริสเตียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการสมัครเข้าเรียน นักเรียนทุกคนที่ต้องการเข้าเรียนจึงต้องทำการสอบวัดผลเข้า นักเรียนที่ทำข้อสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่คอร์ส EFL (English as a Foreign Language) นอกจากการสอบนั้น ผู้สมัครต้องสอบสัมภาษณ์หลังจากการสอบข้อเขียนด้วย
นักเรียนต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ การเข้าร่วมสังคม เกณฑ์อายุก็เป็นสิ่งที่ต้องปฎิบัติตามอายุของนักเรียนที่ต้องการสมัคร

ข้อจำกัดด้านอายุของผู้สมัคร

รายละเอียดต่อไปนี้ จะเป็นเกณฑ์การตัดสินก่อนที่จะเข้าสมัครเรียน

 • เนอสเซอรี่ นักเรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • อนุบาล 1 นักเรียนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • อนุบาล 2 นักเรียนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 4 ปี
 • อนุบาล 3 นักเรียนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • นักเรียน เกรด 1 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 ปี

หากต้องการเสนอหรือชี้แจงเหตุผลต่างๆ สามารถเขียนคำร้องและจัดส่งผู้บริหาร เพื่อพิจารณาต่อไป

ขั้นตอนการสมัคร

1. เยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสิ่งต่างๆ
2. ซื้อใบสมัคร ( ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะคืนได้ )
3. ส่งใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ส่งฝ่ายทะเบียน:

3.1 ใบสมัครที่กรอกแบบสมบูรณ์
3.2 สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสูติบัตร
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.4 รูปถ่ายนักเรียน 3 ใบ ( ขนาด 1 นิ้ว )
3.5 รูปถ่ายผู้ปกครองคนละ 2 ใบ ( ขนาด 1 นิ้ว )
3.6 ใบรายงานผลการเรียน หรือ จดหมายรับรองจากโรงเรียนเดิม
3.7 ใบบันทึกประวัติสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์)

4. ทำการนัดหมายเพื่อที่จะเข้ามาสอบวัดผล
5. ดำเนินการสอบ หากนักเรียนยังต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ก็สามารถเลือกเรียนคอร์ส EFL

ขั้นตอนการลงทะเบียน

นักเรียนที่สอบผ่านเพื่อเข้าเรียน ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน ดังต่อไปนี้:
STEP 1: นักเรียนต้องมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่ทางฝ่ายทะเบียนกำหนด
STEP 2: นำจดหมายนัดจากฝ่ายทะเบียน แสดงแก่โต๊ะประชาสัมพันธ์
STEP 3: รอรับหมายเลขนักเรียนจากทางฝ่ายทะเบียน
STEP 4: ชำระค่าเล่าเรียนที่ฝ่ายการเงิน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการชำระเงินสามารถดูได้เพิ่มเติมจากหัวข้อ “ค่าเล่าเรียน”)
STEP 5: ชำระค่าเครื่องแบบนักเรียนได้ที่ ร้านค้าในโรงเรียน
STEP 6: รับหนังสือที่เกี่ยวข้องได้ที่ห้อง bookroom

ข้อสอบ

การเข้าเรียนตามเกรดต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับการประเมินผลของทางโรงเรียนและพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนเอง ข้อสอบนั้นเป็นการเขียนและพูดเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครเข้าเรียนต้องมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ :

ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ

 • การใช้ภาษาอังกฤษ / การพูด
 • การอ่านภาษาอังกฤษ
 • การเขียนภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษ

ความถนัดด้านวิชาคณิตศาสตร์

 • การคำนวนตัวเลข
 • การแก้โจทย์ปัญหาตัวเลข
 • ปัญหาตัวเลขต่างๆ

คำแนะนำ

ใบรับรองผลการเรียน และการขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน นักเรียนที่ต้องการขอเอกสารดังกล่าว มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้:

 • ให้ขอแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและชำระค่าเอกสารได้ที่ฝ่ายการเงิน
 • ส่งแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • หลังจากส่งแบบฟอร์มให้กลับมารับเอกสารได้อีก 3 วันทำการ

( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรสอบถามได้ที่ฝ่ายทะเบียน 02-3700316-7 ต่อหมายเลขภายใน 0 , 107 )

ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน

งานคริสตมาสประจำปี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

งานคริสตมาสประจำปี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

นักเรียนเกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

นักเรียนเกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนอนุบาล วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนอนุบาล วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมงานคริสต์มาส กลุ่มเครื่องดนตรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมงานคริสต์มาส กลุ่มเครื่องดนตรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันลอยกระทงของนักเรียนเกรด 1-12 & EFL วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันลอยกระทงของนักเรียนเกรด 1-12 & EFL วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันลอยกระทงของนักเรียนอนุบาล วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันลอยกระทงของนักเรียนอนุบาล วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณแก่นักเรียนดีเด่น วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณแก่นักเรียนดีเด่น วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ทัศนศึกษาของนักเรียนเกรด9-12 วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ทัศนศึกษาของนักเรียนเกรด9-12 วันที่ 31 ตุลาคม 2560

Community Service Club went to Thai Red Cross Blood Center in Pathum Wan

Community Service Club went to Thai Red Cross Blood Center in Pathum Wan

เกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 ตุลาคม 2560

เกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 ตุลาคม 2560

High School Career University Fair On October 11, 2017

High School Career University Fair On October 11, 2017

ทัศนศึกษาของนักเรียนซัมเมอร์ วันที่ 12 ตุลาคม 2560

ทัศนศึกษาของนักเรียนซัมเมอร์ วันที่ 12 ตุลาคม 2560

ทัศนศึกษาของนักเรียนเกรด1-8 และ EFL วันที่ 11 ตุลาคม 2560

ทัศนศึกษาของนักเรียนเกรด1-8 และ EFL วันที่ 11 ตุลาคม 2560

งานแนะแนวอาชีพ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

งานแนะแนวอาชีพ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

เริ่มโปรแกรมเรียนพิเศษช่วงเดือนตุลาคม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เริ่มโปรแกรมเรียนพิเศษช่วงเดือนตุลาคม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียนเกรด 11 ณ บ้านบางแค วันที่ 23 กันยายน 2560

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียนเกรด 11 ณ บ้านบางแค วันที่ 23 กันยายน 2560

เกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 กันยายน 2560

เกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 กันยายน 2560

หัวข้อไม่สนับสนุนการกลั่นแกล้ง โดยแผนกแนะแนว วันที่ 20 กันยายน 2560

หัวข้อไม่สนับสนุนการกลั่นแกล้ง โดยแผนกแนะแนว วันที่ 20 กันยายน 2560

พิธีสถาปนาตน Adventurerและ Pathfinder วันที่ 13 กันยายน 2560

พิธีสถาปนาตน Adventurerและ Pathfinder วันที่ 13 กันยายน 2560

กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำ Pathfinder วันที่ 8-10 กันยายน 2560

กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำ Pathfinder วันที่ 8-10 กันยายน 2560

กิจกรรมนักเรียนเกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

กิจกรรมนักเรียนเกรด 12 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

Health and Spiritual Emphasis Week On August 28 – September 1, 2017

Health and Spiritual Emphasis Week On August 28 – September 1, 2017

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียนเกรด12 ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี วันที่ 26 สิงหาคม 2560

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียนเกรด12 ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี วันที่ 26 สิงหาคม 2560

Anti – Smoking Awareness Campaign” by: Guidance Department On August 23, 2017

Anti – Smoking Awareness Campaign” by: Guidance Department On August 23, 2017

Study Habits By Guidance Department On August 23, 2017

Study Habits By Guidance Department On August 23, 2017

กิจกรรมเพื่อการทดสอบทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นสำหรับ นักเรียน Pathfinder เกรด 5 วันที่ 20 สิงหาคม 2560

กิจกรรมเพื่อการทดสอบทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นสำหรับ นักเรียน Pathfinder เกรด 5 วันที่ 20 สิงหาคม 2560

กิจกรรมประชุมสมาคมครู-ผู้ปกครอง วันที่ 18 สิงหาคม 2560

กิจกรรมประชุมสมาคมครู-ผู้ปกครอง วันที่ 18 สิงหาคม 2560

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันแม่ เกรด1-12 & EFL วันที่ 11 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันแม่ เกรด1-12 & EFL วันที่ 11 สิงหาคม 2560

Preschool Mother’s Day Program On August 10, 2017

Preschool Mother’s Day Program On August 10, 2017

เริ่มภาคเรียนปีการศึกษา 2560-2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2560

เริ่มภาคเรียนปีการศึกษา 2560-2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2560

Pokemon School Visit Sponsored by Nexcare June 30, 2017

Pokemon School Visit Sponsored by Nexcare June 30, 2017

CCSS English Language Arts Seminar/Workshop On June 18-19, 2017

CCSS English Language Arts Seminar/Workshop On June 18-19, 2017

Jr. NBA Asia visits RAIS On June 19, 2017

Jr. NBA Asia visits RAIS On June 19, 2017

เริ่มโปรแกรมเรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 12 มิถุนายน 2560

เริ่มโปรแกรมเรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 12 มิถุนายน 2560

พิธีจบการศึกษาของนักเรียนอนุบาล 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

พิธีจบการศึกษาของนักเรียนอนุบาล 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

Singapore and Asian Schools Math Olympiad On April 18,2017

Singapore and Asian Schools Math Olympiad On April 18,2017

พิธีจบการศึกษาของนักเรียนเกรด 12 วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

พิธีจบการศึกษาของนักเรียนเกรด 12 วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

พิธีทางศาสนาของผู้สำเร็จการศึกษา เกรด 12 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

พิธีทางศาสนาของผู้สำเร็จการศึกษา เกรด 12 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

กิจกรรม Junior-Senior Banquet วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 @ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

กิจกรรม Junior-Senior Banquet วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 @ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

พิธีรับประกาศนียบัตรของนักเรียนซัมเมอร์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

พิธีรับประกาศนียบัตรของนักเรียนซัมเมอร์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

พิธีมอบตำแหน่งแก่นักเรียน Adventurer & Pathfinder วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

พิธีมอบตำแหน่งแก่นักเรียน Adventurer & Pathfinder วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

คอนเสิร์ตทางศาสนาโดยแผนกดนตรี วันที่ 29 เมษายน 2560

คอนเสิร์ตทางศาสนาโดยแผนกดนตรี วันที่ 29 เมษายน 2560

เกรด 7 กิจกรรมPathfinder Honors @ ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ วันที่ 23 เมษายน 2560

เกรด 7 กิจกรรมPathfinder Honors @ ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ วันที่ 23 เมษายน 2560

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า RAIS วันที่ 27 เมษายน 2560

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า RAIS วันที่ 27 เมษายน 2560

ทัศนศึกษานักเรียนซัมเมอร์ @ อิมเมจิเนีย & คุ้มวิมานดิน

ทัศนศึกษานักเรียนซัมเมอร์ @ อิมเมจิเนีย & คุ้มวิมานดิน

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียน เกรด 5 @บ้านนนทภูมิ วันที่ 22 เมษายน 2560

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยนักเรียน เกรด 5 @บ้านนนทภูมิ วันที่ 22 เมษายน 2560

สัปดาห์ส่งเสิรมคณิตศาตร์และวิทยาศาตร์ วันที่ 17-21 เมษายน 2560

สัปดาห์ส่งเสิรมคณิตศาตร์และวิทยาศาตร์ วันที่ 17-21 เมษายน 2560

กิจกรรมวันสงกรานต์สำหรับนักเรียนเกรด1-12 & EFL วันที่ 5 เมษายน 2560

กิจกรรมวันสงกรานต์สำหรับนักเรียนเกรด1-12 & EFL วันที่ 5 เมษายน 2560

กิจกรรมวันสงกรานต์สำหรับนักเรียนอนุบาล วันที่ 4 เมษายน 2560

กิจกรรมวันสงกรานต์สำหรับนักเรียนอนุบาล วันที่ 4 เมษายน 2560

นิทรรศการงานแสดงศิลปะ วันที่ 27-31 มีนาคม 2560

นิทรรศการงานแสดงศิลปะ วันที่ 27-31 มีนาคม 2560

English Literacy Week March 20-24, 2017

English Literacy Week March 20-24, 2017

Grade 6 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม @ชุมชนบ้านปูนสะพานพระราม8 วันที่ 25 มีนาคม 2560

Grade 6 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม @ชุมชนบ้านปูนสะพานพระราม8 วันที่ 25 มีนาคม 2560

การแสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียน วันที่ 16 มีนาคม 2560

การแสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียน วันที่ 16 มีนาคม 2560

ปฐมนิเทศนักเรียนซัมเมอร์ วันที่ 13 มีนาคม 2560

ปฐมนิเทศนักเรียนซัมเมอร์ วันที่ 13 มีนาคม 2560

เกรด 7 กิจกรรมเพื่อสังคม@บ้านเด็กรามอินทรา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

เกรด 7 กิจกรรมเพื่อสังคม@บ้านเด็กรามอินทรา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

G.6 Pathfinder Honors February 19, 2017

G.6 Pathfinder Honors February 19, 2017

Live Museum 3 Presented by the history, world geography and HSEA classes 2016-2017

Live Museum 3 Presented by the history, world geography and HSEA classes 2016-2017

ทัศนศึกษาของนักเรียนอนุบาล 1-2 @ ซีไลฟ์แบงค์คอกโอเชี่ยนเวิล์ด วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ทัศนศึกษาของนักเรียนอนุบาล 1-2 @ ซีไลฟ์แบงค์คอกโอเชี่ยนเวิล์ด วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ทัศนศึกษาของนักเรียนอนุบาล 3 @ มินิมูร่าห์ฟาร์ม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ทัศนศึกษาของนักเรียนอนุบาล 3 @ มินิมูร่าห์ฟาร์ม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเลือกสายการเรียนของเกรด 10 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเลือกสายการเรียนของเกรด 10 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

The Office of the Sanitation Department of Bangkapi District Visits RAIS

The Office of the Sanitation Department of Bangkapi District Visits RAIS

เอนฟาโกรจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนเนอสเซอรี่ – อนุบาล 3 วันที่ 31 มกราคม 2560

เอนฟาโกรจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนเนอสเซอรี่ – อนุบาล 3 วันที่ 31 มกราคม 2560

การแข่งขันกีฬาสี วันที่ 26-27 มกราคม 2560

การแข่งขันกีฬาสี วันที่ 26-27 มกราคม 2560

นักเรียนเกรด 11 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 19 มกราคม 2560

นักเรียนเกรด 11 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 19 มกราคม 2560

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนเกรด 8 ที่ ดรีมเวิลด์ วันที่ 20 มกราคม 2560

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนเกรด 8 ที่ ดรีมเวิลด์ วันที่ 20 มกราคม 2560

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนเกรด 7 ที่ บ๊าวซ์ แทรมโพลีน อารีน่า วันที่ 20 มกราคม 2560

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนเกรด 7 ที่ บ๊าวซ์ แทรมโพลีน อารีน่า วันที่ 20 มกราคม 2560

Summer English Program

March - May

Summer English Program March 12 – May 4, 2018  

ซัมเมอร์คอร์ส

ภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม 12 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2561  

Stand Out in College Admissions

L

Earn College Credits

9

Skip Introductory Classes

Build College Skills

AP Students

AP courses prepare students to take the external AP examination administered by the US- based College Board. Sufficiently high AP scores may earn a student advanced standing or university credit at many US colleges.

หอแห่งเกียรติยศ

นักเรียนผู้มีความโดนเด่นทางวิชาการหรือกิจกรรมในขณะที่กำลังศึกษา
อยู่ที่โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหงเป็นผู้นำชื่อเสียงมาให้แก่โรงเรียน

Pin It on Pinterest

Shares
Share This