0-2370-0316-7 LINE: @RAIS
Select Page

โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง

หลักสูตรอเมริกัน

international_school_bangkok_rais
โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง หรือ RAIS เป็นโรงเรียนคริสเตียน เอกชน โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง เกรด 12
ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้ บริษัท จี.เจ การศึกษา จำกัด

คุณอุดม ศรีกุเรชา ประธานโรงเรียน เป็นผู้ที่เคร่งครัดใน ศาสนา เซเว่นเดย์ แอ๊ดเวนต์ตีส โดย ในเช้า ปี 1998 ท่านได้สวดมนต์ภาวนาเสร็จ ก็ได้ยินเสียงจากภายในว่าให้ตั้งโรงเรียนนานาชาติ ที่ช่วยเสริมสร้างเด็กให้มีคุณภาพ โดยปลูกบนความรักของพระเจ้าให้กับเด็กนักเรียน แต่ครั้งแรกนั้นคุณอุดมไม่ได้รู้สึกต่อเสียงของพระเจ้า ซึ่งด้านการศึกษานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนื่องจากในขณะนั้นเป็นโรงงานทำลำโพง อย่างไรก็ตามเสียงแห่งพระเจ้าก็ทำให้คุณอุดมเปลี่ยนโรงงานมาเป็นโรงเรียนนานาชาติแทน ปัจจุบันนี้ ครอบครัวของคุณอุดมได้ร่วมกันเป็นเจ้าของโรงเรียน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพระเจ้าว่าท่านยังอยู่ในชีวิตของเรา เพื่อการเป็นคริสเตียนที่ดี

เดือนสิงหาคม ปี 1999 RAIS ได้ใช้ชื่อภายใต้ Ramkhamheng Adventist International School โดยปีการศึกษาแรกนั้น มีนักเรียนเข้ามาสมัครเพียง 69 คน และเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยจำนวนนักเรียนล่าสุดนั้นเป็นจำนวนเกือบ 700 คน จากนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง เกรด 12 และห้องเรียนชั้น EFL (English as a Foreign Language)

คุณอุดม ศรีกุเรชา ได้ใช้หลักการศึกษาตามระบบ เซเว่นเดย์ แอ็ดเวนต์ติส โดยเน้น ด้านอารมณ์ ร่างกาย สังคม จิตวิญญาณ และ การพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่ง นักเรียน RAIS นั้นพระเจ้าได้สร้างเด็กโดยมีความแตกต่างกัน และมีเอกลักษณ์ตามแต่ละคน ครู พนักงานได้ช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายได้ โดยพระเจ้าได้ประทานความสามารถพิเศษ ให้แก่ชีวิต

RAIS ทราบดีว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตให้แก่ทุกอย่าง และความรู้ เหตุผลคือ RAIS ได้เป็นศูนย์กลางในการของคริสเตียน ซึ่ง คำขวัญของโรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหงคือ
“They shall all be taught of God”

หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหงนั้น สอนเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรม ด้วย โดยรอบรู้ด้านการศึกษาและจิตสำนึก

พันธกิจ

RAIS มอบการเรียนที่มีคุณภาพ แก่นักเรียนภายในสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบคริสเตียน โดยเน้นความเป็นเลิศทั้งทางการเรียนและ การพัฒนาบุคลิกภาพ

They shall all be taught of God.

หลักปรัชญา

โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหงได้จัดการเรียนที่รอบด้านตามหลักคริสเตียนอย่างดี โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาความเป็นเลิศด้านทักษะ โดยหลักปรัชญาของเราได้พื้นฐานมาจาก ระบบการศึกษาของ Seventh-day Adventists ซึ่งเป็นระบบโปรแตสแตนท์ที่ใหญ่และกว้างขวางที่สุดในโลก โดยหลักการมีดังนี้
“การศึกษามีความหมายมากกว่าการเรียนในชั้นเรียน การศึกษาไม่ได้หมายถึงแค่การเตรียมชีวิตในขณะนั้น แต่มันเป็นการเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง” E.G. Whiteผู้กล่าว

หนังสือการเรียนพระคัมภีร์ถูกนำมาใช้สอนในห้องเรียน โดยนักเรียนได้รู้ซึ้งว่าพระเจ้ารักทุกคน และเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่พวกเขา เพราะเด็กแต่ละคนนั้นถูกสร้างมาไม่เหมือนกัน ครูจึงต้องเตรียมการสอนที่ให้เหมาะสมในแต่ละระดับ และพัฒนาส่งเสริมความสามารถของเด็กแต่ละคน ให้กลายเป็นจุดเด่น โดยการส่งเสริมความคิดในแง่บวก และทุกคนก็พยายามที่จะสนับสนุนผลักดันให้นักเรียนได้รับสิ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด

School ESLRs

In order for RAIS students to become independent learners and global citizens with self-discipline, the following interdisciplinary expectations for academic excellence and character development have been established:

Right Communication

 1. Articulate effectively and use creative language in spoken and written communication.
 2. Use various sources of technology and utilize technical terms in different fields of study.
 3. Listen and understand spoken information.
 4. Perform for others meaningfully.

Right Thought

 1. Critically evaluate significant concepts within a given situation.
 2. Apply problem solving skills in real life situations.
 3. Create and invent.

Right Attitude

 1. Set and achieve personal and collective goals.
 2. Be responsible for personal actions.
 3. Be cooperative.

Right Conduct

 1. Make objective decisions based on sound Christian/moral principles.
 2. Respect culturally diverse ideas.
 3. Use appropriate etiquette.

Right Lifestyle

 1. Live and let others live a healthy lifestyle.
 2. Care and help others care for the environment.
 3. Present oneself in a modest, dignified, and appropriate manner.
 4. Be individuals with sound mind, body, and spirit.

ค้นหาข้อมูลใน RAIS

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!

Shares