Select Page

การสมัครเข้าศึกษา

สำหรับนักเรียนที่ต้องการการเรียนภาษาอังกฤษ และต้องการสนับสนุนมาตรฐานของคริสเตียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการสมัครเข้าเรียน นักเรียนทุกคนที่ต้องการเข้าเรียนจึงต้องทำการสอบวัดผลเข้า นักเรียนที่ทำข้อสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่คอร์ส EFL (English as a Foreign Language) นอกจากการสอบนั้น ผู้สมัครต้องสอบสัมภาษณ์หลังจากการสอบข้อเขียนด้วย
นักเรียนต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ การเข้าร่วมสังคม เกณฑ์อายุก็เป็นสิ่งที่ต้องปฎิบัติตามอายุของนักเรียนที่ต้องการสมัคร

ข้อจำกัดด้านอายุของผู้สมัคร

รายละเอียดต่อไปนี้ จะเป็นเกณฑ์การตัดสินก่อนที่จะเข้าสมัครเรียน

 • เนอสเซอรี่ นักเรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • อนุบาล 1 นักเรียนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • อนุบาล 2 นักเรียนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 4 ปี
 • อนุบาล 3 นักเรียนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • นักเรียน เกรด 1 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 ปี

หากต้องการเสนอหรือชี้แจงเหตุผลต่างๆ สามารถเขียนคำร้องและจัดส่งผู้บริหาร เพื่อพิจารณาต่อไป

ขั้นตอนการสมัคร

1. เยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสิ่งต่างๆ
2. ซื้อใบสมัคร ( ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะคืนได้ )
3. ส่งใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ส่งฝ่ายทะเบียน:

3.1 ใบสมัครที่กรอกแบบสมบูรณ์
3.2 สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน และ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
3.4 รูปถ่ายนักเรียน 3 ใบ (ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร / พื้นหลังสีขาวหรือฟ้า)
3.5 รูปถ่ายผู้ปกครองคนละ 2 ใบ (ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร / พื้นหลังสีขาวหรือฟ้า)
3.6 สำเนาใบรายงานผลการเรียน(ปพ.1) และ สำเนาจดหมายรับรองจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7)
3.7 ใบบันทึกประวัติสุขภาพ (ลงนามโดยแพทย์ที่ผ่านการรับรอง) และใบรับรองการฉีดวัคซีน

4. ทำการนัดหมายเพื่อที่จะเข้ามาสอบวัดผล
5. ดำเนินการสอบ

หากนักเรียนยังต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ก็สามารถเลือกเรียนคอร์ส EFL

ขั้นตอนการลงทะเบียน

นักเรียนที่สอบผ่านเพื่อเข้าเรียน ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน ดังต่อไปนี้:
STEP 1: นักเรียนต้องมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่ทางฝ่ายทะเบียนกำหนด
STEP 2: นำจดหมายนัดจากฝ่ายทะเบียน แสดงแก่โต๊ะประชาสัมพันธ์
STEP 3: รอรับหมายเลขนักเรียนจากทางฝ่ายทะเบียน
STEP 4: ชำระค่าเล่าเรียนที่ฝ่ายการเงิน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการชำระเงินสามารถดูได้เพิ่มเติมจากหัวข้อ “ค่าเล่าเรียน”)
STEP 5: ชำระค่าเครื่องแบบนักเรียนได้ที่ ร้านค้าในโรงเรียน
STEP 6: รับหนังสือที่เกี่ยวข้องได้ที่ห้อง bookroom

ข้อสอบ

การเข้าเรียนตามเกรดต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับการประเมินผลของทางโรงเรียนและพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนเอง ข้อสอบนั้นเป็นการเขียนและพูดเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครเข้าเรียนต้องมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ :

 

ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ

 • การใช้ภาษาอังกฤษ / การพูด
 • การอ่านภาษาอังกฤษ
 • การเขียนภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษ

ความถนัดด้านวิชาคณิตศาสตร์

 • การคำนวนตัวเลข
 • การแก้โจทย์ปัญหาตัวเลข
 • ปัญหาตัวเลขต่างๆ

คำแนะนำ

ใบรับรองผลการเรียน และการขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน นักเรียนที่ต้องการขอเอกสารดังกล่าว มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้:

 • ให้ขอแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและชำระค่าเอกสารได้ที่ฝ่ายการเงิน
 • ส่งแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • หลังจากส่งแบบฟอร์มให้กลับมารับเอกสารได้อีก 3 วันทำการ

( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรสอบถามได้ที่ฝ่ายทะเบียน 02-3700316-7 ต่อหมายเลขภายใน 0 , 107 )

ค้นหาข้อมูลทุกอย่างใน RAIS

Pin It on Pinterest

Shares
Share This